Ministarstvo branitelja raspisalo tri javna poziva za korištenje mjera u 2017. godini

Objavljeno u Javni pozivi

Temeljem Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, Ministarstvo branitelja objavljuje tri poziva za korištenje mjera u 2017. godini.

Pozivi su otvoreni od 31. siječnja do 1. ožujka 2017. godine.

Javni poziv za Mjeru poticanja obrazovanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja

Cilj poziva:

Sufinanciranje troškova školovanja osoba iz ciljne skupine Programa te podizanja razine njihovog obrazovanja i promjene zanimanja u svrhu poboljšanja kvalifikacijske strukture i olakšavanja pristupa tržištu rada, a radi povećanja njihove zapošljivosti.

Ciljna skupina: 

Nezaposleni hrvatski branitelji, te nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

Poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja po ovom javnom pozivu moguće je odobriti za stjecanje prvog zanimanja (za sudjelovanje u programima obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja, trogodišnjim strukovnim programima obrazovanja, četverogodišnjim strukovnim programima obrazovanja i gimnazijskim programima obrazovanja) ili prekvalifikaciju (za osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje, te za osobe sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme). Mjerom poticanja obrazovanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja omogućuje se stjecanje dodatnih znanja i vještina (za osobe koje imaju stečenu najmanje srednju školsku spremu, odnosno srednju stručnu spremu) te polaganje majstorskih ispita (u svrhu samozapošljavanja).

Ministarstvo hrvatskih branitelja može snositi troškove školovanja kroz programe stjecanja prvog zanimanja ili prekvalifikacije do iznosa od 10.000,00 kuna (desettisućakuna) po osobi, isplatom izravno obrazovnoj ustanovi u kojoj je obrazovanje provedeno.

Ministarstvo hrvatskih branitelja može snositi troškove stjecanja dodatnih znanja i vještina odnosno troškove polaganja majstorskih ispita do iznosa od 5.000,00 kuna (pettisućakuna) po osobi, isplatom izravno obrazovnoj ustanovi u kojoj je obrazovanje provedeno.

Sve informacije na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Odobren projekt prekogranične suradnje "Adriatic Canyoning"

Objavljeno u Novosti

Na listi odobrenih projekata iz 1. poziva Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014.-2020. našao se i projekt „Adriatic Canyoning“, kojeg je Grad Drniš, zajedno sa partnerima Gradom Širokim Brijegom, Općinom Grude, Gradom Obrovcem, Agencijom za razvoj Zadarske županije „Zadra Nova“, te Agencijom za izgradnju i razvoj Herceg Novog prijavio u lipnju 2016. godine.

Cilj ovog programa je jačanje socijalnog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja između Hrvatske, BiH i Crne Gore. Projekt je prijavljen u okviru prioritene osi 3. Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine sa ciljem jačanja i diversifikacije turističke ponude kroz prekogranični pristup i omogućavanje boljeg upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom i njihovog održivog korištenja.

Ovaj program suradnje podržava strateški projekt „Jadransko zaleđe“, koji je usmjeren na pružanje poticaja za razvoj seoskog turizma i povezane infrastrukture u prostorima zaleđa Hrvatke i BiH. Projekt uključuje stvaranje vizualnog identiteta turističkih proizvoda „Jadranskog zaleđa“, aktivno promicanje odredišta putem raspoloživih informacijskih kanala, utvrđivanje prioritetnih ulaganja i tehničke pomoći i izgradnje kapaciteta za lokalne dionike zainteresirane za program.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2017. godini

Objavljeno u Javni pozivi

Status: otvoren od 12.01.2017.

Korisnici: obrti, društva s ograničenom odgovornošću koja zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 radnika i proizvodno uslužne zadruge (osim zadruga koje pretežito obavljaju ili većina zadrugara pretežito obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo), a koji su registrirani i djeluju na području Šibensko-kninske županije te nemaju duga prema državi.

Rok za prijavu: 12.01.2017. - 10.03.2017.

Kratki sadržaj: U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene:

- marketinške aktivnosti za: nastupe na sajmovima/izložbama i stručnim skupovima u 2017. godini (promidžbeni materijal, istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajn i slično),

- stručno osposobljavanje i usavršavanje: osposobljavanja za tradicionalne obrtničke djelatnosti, stručno osposobljavanje zaposlenih kod uvođenje novih tehnologija i slično (osim troškova studija).

Korisnici Programa mogu biti: obrti, društva s ograničenom odgovornošću koja zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 radnika i proizvodno uslužne zadruge (osim zadruga koje pretežito obavljaju ili većina zadrugara pretežito obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo), a koji su registrirani i djeluju na području Šibensko-kninske županije te nemaju duga prema državi. Prednost pri ostvarivanju prava na subvenciju imaju oni subjekti malog gospodarstva koji obavljaju proizvodnu djelatnost, s većim brojem zaposlenih, koji povećavaju konkurentsku sposobnost kroz uvođenje novih oblika poslovanja, inovacija, usvajanje novih proizvoda i tehnologija i sl., izvoznici, početnici (do 3 godine poslovanja), koji su u 100% vlasništvu branitelja domovinskog rata, invalida, žena i mladih do 30 godina, čije projekte sufinanciraju i jedinice lokalne samouprave ili tijela državne uprave.

Obrasci zahtjeva za subvencije mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Šibensko-kninske županije ili sa web stranice Šibensko-kninske županije www.sibenskokninska-zupanija.hr te se dostavljaju na adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije

Trg Pavla Šubića I. br. 2 22 000 Šibenik,

uz naznaku: „Subvencioniranje gospodarskih subjekata u 2017. godini“

Javni poziv je otvoren do 10. ožujka 2017. godine u 12:00 sati, do kada zahtjevi trebaju biti zaprimljeni u pisarnici Šibensko-kninske županije.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 022/460-708 ili 022/460-737.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Grad Drniš i u 2017. godini sudjeluje u Projektu kreditiranja poduzetnika Šibensko-kninske županije

Objavljeno u Obavijesti

Ovim putem se obavještavaju svi zainteresirani poduzetnici da je Grad Drniš sklopio s Jadranskom bankom d.d. III. Dodatak Ugovoru o načinu subvencioniranja kamate na kredite po kreditnom programu Projekt kreditiranja poduzetnika.

Istim Dodatkom Ugovoru Grad Drniš se obvezao sudjelovati u subvencioniranju kamatne stope u iznosu od 2,9 postotna poena od ugovorene promjenjive kamate stope koja je utvrđena u visini od 4,9% godišnje. Slijedom navedenog Korisnici kredita plaćati će kamatnu stopu od 2,0%. Maksimalan iznos kredita u 2017. godini, za koji će Grad subvencionirati kamatnu stopu iznosi 500.000,00 kuna, što je sukladno proračunskim mogućnostima, a sredstva su osigurana u Proračunu Grada Drniša za 2017. godinu.

Korisnici kredita mogu biti poduzetnici (mala i srednja trgovačka društva, obrtnici, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima, obiteljska gospodarstva i privatni iznajmljivači) koji namjeravaju ulagati na području Šibensko-kninske županije, odnosno Grada Drniša bez obzira na djelatnost i namjenu ulaganja.

Ukoliko ste zainteresirani za iste kredite pozivamo Vas da se prijavite Županijskom povjerenstvu, putem Obrasca koji je dostupan na Internet stranicama Razvojne agencije Šibensko-kninske županije http://www.rra-sibenik.hr/stranice/krediti/84.html. Na istoj stranici detaljno je navedena sva potrebna dokumentacija koju je potrebno priložiti.

Prijava se podnosi Županijskom povjerenstvu za odabir projekata kreditiranja, a preko Razvojne agencije, Velimira Škorpika 6, 22 000 Šibenik.

Poziv neprofitnim organizacijama za predaju financijskih izvještaja za 2016. godinu

Objavljeno u Obavijesti

Rok za predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2016. godinu je 1. ožujak 2017. godine.

Od 1. siječnja 2015. godine sve neprofitne organizacije obveznice su sastavljanja i predaje financijskih izvještaja, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih (Narodne novine broj 121/14). Neprofitne organizacije, kojima je vrijednost imovine na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000,00 kuna,  te godišnji prihod u svakoj od prethodne tri godine uzastopno manji od 230.000,00 kuna godišnje, sastavljaju samo Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na Obrascu: G-PR-IZ-NPF. Krajnji rok za predaju financijskih izvještaja za 2016. godinu je 1. ožujka 2017. godine, a financijski izvještaji se predaju FINA-i, koja je ovlaštena za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija. 

Pozivaju se sve udruge koje djeluju na području Grada Drniša da predaju financijska izvješća za 2016. godinu u zakonskim rokovima, budući da je uredna predaja financijskih izvještaja za 2016. godinu jedan od osnovnih uvjeta za prihvatljivost udruge za financiranje temeljem Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Drniša u 2017. godini, ali i za sve ostale mogućnosti financiranja programa i projekata udruga temeljem javnih poziva i natječaja bilo iz nacionalnih sredstava ili fondova EU. 

U nastavku dajemo cijelu Uputu Ministarstva financija koja se odnosi na izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Uputa za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. 230 KB

Javni pozivi za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Drnišu

Objavljeno u Javni pozivi

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. JAVNI POZIV - TAJNIŠTVO 421 KB
2. JAVNI POZIV - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 423 KB
3. JAVNI POZIV - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA 423 KB
4. PRIJAVNI OBRAZAC (MS Word format) 38,5 KB
5. PRIJAVNI OBRAZAC (PDF format) 204 KB

Obavijest o održavanju info radionica za tip operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

Objavljeno u Natječaji

Budući je objavljen natječaj za tip operacije 6.3.1.”Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, a Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi od 27. veljače 2017. godine, djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Savjetodavne službe te porezna stručnjakinja Miljenka Cutvarić održat će radionice u četiri grada. Cilj radionica je upoznavanje korisnika s načinom provedbe nadolazećeg drugog natječaja za podmjeru 6.3.

Na radionicama će biti predstavljene teme vezane uz postupak prijave na natječaj, izrade poslovnog plana, obvezama korisnika glede poreznog aspekta te će biti predočeni najučestaliji problemi uočeni u prijavama s prvog natječaja.

Prijave za sudjelovanje na radionicama se zaprimaju najkasnije dva dana prije planirane edukacije. Po zaključenju prijava bit će Vam poslana poruka o točnom vremenu (sat) održavanja.

Radionice se održavaju u Splitu, Zagrebu, Osijeku i Rijeci prema sljedećem rasporedu:

  • SPLIT, 06. veljače 2017. godine, Hrvatska gospodarska komora, Obala Ante Trumbića 4
  • ZAGREB, 07. veljače 2017. godine, Kino dvorana Ministarstva gospodarstva
  • OSIJEK, 08. veljače 2017. godine, Hrvatska gospodarska komora, Europske avenije 13
  • RIJEKA, 13. veljače 2017. godine, Hrvatska gospodarska komora, Bulevar oslobođenja 23

Prijavu na radionicu možete ispuniti na sljedećoj poveznici.

Natječaj za provedbu podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", provedba tipa operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

Objavljeno u Natječaji

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi Natječaj za provedbu podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", provedba tipa operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava".

Podsjećamo, prihvatljivi Korisnici u skladu s Prilogom I, točkom 2. Natječaja su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

Zahtjev za potporu mogu podnijeti mala poljoprivredna gospodarstva koja su organizacijskih oblika:

  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
  • obrt registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
  • trgovačko društvo registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela),
  • zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET aplikacije, a po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adrese podružnica Agencije za plaćanja, ovisno o lokaciji ulaganja.

Sredstva javne potpore u skladu s točkom 4. podtočkom 1. iznose ukupno 151.261.593,00 kuna.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. ožujka 2017. godine do 23:59:59 sati. 

Sve detalje ovog natječaja, kao i potrebnu dokumentaciju, možete pronaći na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju OVDJE.

Copyright © 2012 - Grad Drniš - Sva prava zadržana - Izrada i održavanje krasic.net