Grad Drniš prijavio projekt "NATURA DRNIŠ"

Objavljeno u NATURA DRNIŠ – Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

Danas je u SAFU predan projekt „NATURA DRNIŠ – održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000“ na Poziv na dostavu projektnih prijedloga  „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ ( referentni broj : KK.06.1.2.02) iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru OP Konkurentnost i kohezija. 

Projektom „NATURA DRNIŠ“ predviđeno je uređenje biciklističko-pješačke staze „Promina“ u duljini od 6 kilometara. Staza je podijeljena na 5 dionica na relaciji naselje Lišnjak – planinarska kuća na Promini. Cijela zona će se opremiti urbanom opremom uključujući: klupe , koševe za otpad ,informacijske ploče i putokaze. Projektom je predviđeno uređenje dva odmorišta na atraktivnim lokacijama (na 2. dionici s pogledom na grad Drniš i kod izvora pitke vode Mali točak ). Uređenjem ove staze, drniško-prominsko područje dobiva još jedan turistički proizvod u svrhu povećanja broja posjetitelja i predstavlja projekt daljnjeg razvoja cikloturizma u Drnišu. Time se zaokružuje cjelinu ponude avanturističkog i rekreativnog turizma kao i aktivnog odmora, doprinoseći tako udaljavanju od koncepta „sunca i mora“ i rasterećenju prekapacitiranosti lokacija smještenih na morskoj obali.

Projektom je predviđena i prenamjena javnog objekata – škole u hostel u Bogatićima Miljevačkim. Za objekt škole u Bogatićima Miljevačkim Grad Drniš je uspio ishodovati suglasnost Ministarstva državne imovine za pravo korištenja na rok od 15 godina. U odnosu na postojeći objekt škole dolazi do promjene namjene iz javnog objekta  u turističko ugostiteljski objekt-hostel. Hostel je predviđen za boravak 20 osoba u tri spavaće sobe s pripadajućim prostorijama. Funkcioniranje hostela podrazumijeva i otvaranje novih radnih mjesta i to: 1 voditelj/ica hostela, 2 sobara/ice, 1 recepcioner/ica. Osim dodatnih smještajnih kapaciteta, uređenje hostela će doprinijeti i razvoju lokalnog gospodarstva.

Predviđena je i nabavka još dva terminala u okviru sustava javnih bicikli Grada Drniša. Naime, projektom ADRIATIC CANYONING, koji je prijavljen u okviru prekogranične suradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora, za koji je potpis ugovor planiran u svibnju 2017. godine odobreno je financiranje uvođenja sustava javnih bicikli na području grada Drniša. U sklopu ove projektne aktivnosti bi se nabavilo još dva terminala s komunikacijskom jedinicom i displejem te s 12 bicikli (4 brdske i 8 električnih bicikli). Terminali bi bili postavljeni ispred hostela u Bogatićima Miljevačkim i na biciklističkoj-pješačkoj stazi Promina ispred planinarskog doma, tako da se svi posjetitelji hostela mogu uputiti prema stazi na Promini.

Projektom je planirana i izrada aplikacije Natura Drniš, koja će biti svojevrsna baza podataka o zaštićenoj prirodnoj baštini Drniša, Promine i okolnog područja koja je posjetiteljima dostupna na njihovom pametnom telefonu, potpuno besplatna za preuzimanje i korištenje. Aplikacija bi služila i kao promotivni alat jer bi imala mogućnost izravnog podizanja fotografija na korisnikove profile na društvenim mrežama s unaprijed određenim tekstom. 

Projektom se također planira izrada interaktivne knjige o prirodnoj baštini namijenjene prvenstveno djeci, planiraju se edukativni programi – škole u prirodi, radionice gradnje suhozida, pastirskih koliba „bunja“ i obnove „guvna“, radionice uređenja lokvi i okoliša, te postavljanje kamenih klupa, zatim radionice o ekološkoj poljoprivredi i očuvanju prirodnog krajobraza, te edukacije o razvoju koncepta aktivnog odmora.

U okviru ovog projekta je predviđen i jednogodišnji monitoring ptica na lokalitetima pod zaštitom ekološke mreže HR1000026 Krka, koji će provesti JU Priroda Šibensko-kninske županije.

Projekt NATURA DRNIŠ predstavlja održivi razvoj drniške prirodne baštine zaštićene ekološkom mrežom Natura 2000 putem putem razvoja nove posjetiteljske infrastrukture (hostel, biciklističko-pješačka staza, sustav javnih bicikala) za podizanje broja posjetitelja te  razvoja edukativno-interpretativnih sadržaja za podizanje stupnja educiranosti posjetitelja i lokalnog stanovništva o drniškoj prirodnoj baštini, u skladu s trendovima na tržištu i razvojnim strateškim dokumentima turističke valorizacije postojećih kapaciteta.

Vrijednost projekta je 5.674.022,42 kune, od čega se iz europskih fondova planira osigurati 85% , a ostalih 15% se planira osigurati iz vlastitih sredstava Grada Drniša. Donošenje Odluke o financiranju predviđa se u rujnu 2017. godine.