Održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

Objavljeno u Sjednice Gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. PRORAČUN GRADA DRNIŠA ZA 2017. GODINU 118 KB
2. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2017. GODINU 230 KB
3. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2017. - 2019. 53 KB
4. Socijalni program Grada Drniša za 2017. god. 287 KB
5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Drnišu za 2017. godinu 218 KB
6. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini na području Grada Drniša 214 KB
7. PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA 334 KB
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Drniš za pedagošku 2015/2016 godinu 209 KB
9. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Drniša za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017.godine za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Drniša 223 KB
10. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DIJELA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE RECEPCIJSKI I INFORMACIJSKI PUNKT ROŠKI SLAP 384 KB
11. Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku Grada Drniša za raspolaganje ostalom imovinom za provedbu postupka i sklapanje Ugovora sukladno Planu nabave u okviru projekta „Integrirani program obnove kulturne baštine Grada Drniša“ 404 KB
12. Odluka o prodaji i sufinanciranju kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Grada Drniša 606 KB
13. 23. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK 6,77 MB

Održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

Objavljeno u Sjednice Gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Izmjene i dopune Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Drniša za razdoblje 2014. – 2015. godine 546 KB
2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Drniša za razdoblje 2014. – 2015. godine¸ 196 KB
3. ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA 205 KB
4. ZAKLJUČAK o poništenju Izjave o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Drniša 206 KB
5. ZAKLJUČAK o poništenju Odluke o utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta za prodaju mladim obiteljima radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Grada Drniša 210 KB
6. PRILOG: OPIS PROJEKTA/OPERACIJE (Izgradnja prometnice s infrastrukturom u stambenoj zoni "Pazar" u Drnišu) 1,12 MB
7. 22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK 2,94 MB

Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

Objavljeno u Sjednice Gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Zaključak o donošenju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Drniša za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine 273 KB
2. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DRNIŠA za razdoblje od: 01.01.2016 do: 30.06.2016 167 KB
3. Odluka o donošenju Programa olakšica i poticaja stanogradnje mladim obiteljima radi izgradnje vlastite stambene zgrade 502 KB
4. Program olakšica i poticaja stanogradnje mladim obiteljima radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Grada Drniša 620 KB
5. Odluka o utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta za prodaju mladim obiteljima radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Grada Drniša 288 KB
6. Odluka o donošenju Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Drniša 430 KB
7. Program olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Drniša 382 KB
8. Odluka o utvrđivanju cijene neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama Drniš i Radonić 305 KB
9. Odluku o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna (VI) Urbanističkog plana uređenja grada Drniša 197 KB
10. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Drniša za razdoblje 2016.-2022.godine 272 KB
11. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRAD DRNIŠ za razdoblje 2016. - 2022. god. 2,78 MB
12. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Strategije razvoja Grada Drniša do 2020. godine 204 KB
13. Zaključak u svezi ispravke tehničke greške u grafičkom dijelu elaborata Izmjena i dopuna (V) Prostornog plana uređenja Grada Drniša 940 KB
14. Odluka o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika u Županijski sud Šibenik 226 KB
15. 21. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK 8,17 MB

Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

Objavljeno u Sjednice Gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. SPORAZUM O UPRAVLJANJU NEKRETNINOM (VODENICOM) 130 KB
2. IZJAVA o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Drniša 255 KB
3. I. IZMJENA I DOPUNU PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Drniša za 2016. godine 215 KB
4. I. IZMJENA I DOPUNU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša za 2016 god. 211 KB
5. Izvješće o sudjelovanju u pokroviteljstvima 214 KB
6. ZAKLJUČAK o primanju na znanje polugodišnjeg Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Drniša 216 KB
7. LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA DRNIŠA 488 KB
8. ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 384 KB
9. ODLUKA o upravljanju grobljima 375 KB
10. ODLUKA o dodjeli javnih priznanja Grada Drniša u 2016. godini 434 KB
11. ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Drniša za 2015. godinu 292 KB
12. ZAKLJUČAK o usvajanju Plana upravljanja razvojem i marketingom turizma drniškog područja 375 KB
13. Odluka za obavljanje komunalnih poslova usluge sakupljanje i postupanje s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama, te sakupljanje animalnog otpada na području Grada Drniša za 2016. -2017. godinu na temelju pisanog Ugovora u Gradu Drnišu 226 KB
14. ZAKLJUČAK o donošenju Lokalnog programa za mlade Grada Drniša za razdoblje od 2014. do 2017. godine 227 KB
15. ZAKLJUČAK o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje autobusnog kolodvora Drniš GRADSKOJ ČISTOĆI DRNIŠ d.o.o .Drniš 223 KB
16. ZAKLJUČAK o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Drniša za razdoblje siječanj-prosinac 2015. 273 KB
17. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gradonačelniku - Sanacija makadamske ceste od mosta na rijeci Čikoli do Miškovića ograde (Ključ), za provedbu postupka i sklapanje ugovora za uređenje nerazvrstane ceste Lišnjak - groblje sv. Ilija te za provedbu postupka i sklapanje ugovora za uređenje parkirališta na trgu Dr. F. Tuđmana u Drnišu. 226 KB
18. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Drniš 226 KB
19. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Drniš za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 247 KB
20. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2015. GODINU 245 KB
21. II IZMJENE PLANA PRORAČUNA ZA 2016. 67 KB
22. 20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK 3,58 MB

Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

Objavljeno u Sjednice Gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna (VI) Urbanističkog plana uređenja Grada Drniša 286 KB
2. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA PRUŽANJA NOVČANE POTPORE STUDENTIMA GRADA DRNIŠA 274 KB
3. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Drniša 209 KB
4. ODLUKA o ugostiteljskoj djelatnosti 289 KB
5. ZAKLJUČAK o stavljanju izvan snage Pravilnika o postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za programe javnih potreba Grada Drniša u području društvenih djelatnosti 237 KB
6. I Izmjene i dopune Socijalnog programa Grada Drniša za 2016. godinu 213 KB
7. 17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK 3,38 MB

Održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša

Objavljeno u Sjednice Gradskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. 16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - AKTI 734 KB
2. III IZMJENE PLANA PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2015. 122 KB
3. PRORAČUN GRADA DRNIŠA ZA 2016. GODINU - OPĆI DIO 506 KB
4. PRORAČUN GRADA DRNIŠA ZA 2016. GODINU - POSEBNI DIO 937 KB
5. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DRNIŠA ZA 2016. GODINU 229 KB
6. Projekcija proračuna 2016. – 2018. 344 KB
7. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016. - 2018. 45 KB
8. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU ZA KORIŠTENJE NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA DRNIŠA 263 KB
9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Drnišu za 2016. godinu 212 KB
10. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini na području Grada Drniša 205 KB
11. PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA 269 KB
12. Socijalni program Grada Drniša za 2016. god. 226 KB
13. 16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK 4,30 MB